Rodo, dostępność

R O D O

16.03.2023r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

PRZEDSZKOLA NR 4  W  GRAJEWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE    ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych wychowanków Przedszkola Nr 4 w Grajewie jest

Przedszkole   Nr 4  w Grajewie .

Adres: ul. Ełcka 31 ,   19-200 Grajewo

Tel. 86 272 35 04

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Alicja Arasimowicz

mail: arasimowicz.alicja@gmail.com

tel. 795668747

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art., 37 0 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE    ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )  ( Dziennik Urzędowy UE. L 119?1 z 4 maja 2016 );
  2. Art. 8 -10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r poz. 1000).
  3. Zarządzenie Nr 1/ 2018 Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Grajewie z dnia 25.05.2018 r w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 4  w Grajewie.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

Dane osobowe wychowanków ( w tym ich rodziców/ opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

  1. Wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa ( Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe -Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.;  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o systemie informacji oświatowej – Dz.U.2017 poz. 2159 ze zm. ) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE    (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze )
  2. Realizacji celów związanych z promocja działań Przedszkola Nr 4  w Grajewie poprzez udostępnianie, np.  na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział ( np. Konkursy, zawody sportowe ), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ   UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola Nr 4 w Grajewie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych lub na naszej oficjalnej stronie internetowej .

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole Nr 4 w Grajewie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.)  celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do  momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

Lp.Kategoria danychPodstawa prawna
1Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, PESEL Data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania , itp.Ustawa z 14 grudnia 2016 r, – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017  poz. 59 ze zm.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm. : Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
2Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka ( np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)Ustawa z 14 grudnia 2016 r, – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017  poz. 59 ze zm.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
3Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznejUstawa z 14 grudnia 2016 r, – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017  poz. 59 ze zm.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez przedszkoleUstawa z 14 grudnia 2016 r, – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017  poz. 59 ze zm.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
5Informacje nt. sytuacji wychowawczej dzieckaUstawa z 14 grudnia 2016 r, – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017  poz. 59 ze zm.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
6Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwojuUstawa z 14 grudnia 2016 r, – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017  poz. 59 ze zm.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
7Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach i innych wydarzeniachUstawa z 14 grudnia 2016 r, – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017  poz. 59 ze zm.: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
8Imię, nazwisko, grupa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeńZgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych wychowanków

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

PRAWO DO SKARGI

Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

              KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

             Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1 – 7 jest wymogiem    ustawowym. Są Państwo  zobowiązani  do ich podania ,  a  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu nr 4  w Grajewie. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków . Brak zgody w tym zakresie będzie skutkowało pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

D O S T Ę P N O Ś Ć

Analiza dostępności obiektu Przedszkola nr 4 w Grajewie

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. 2020 R. POZ. 1062).

Dane teleadresowe jednostki

Przedszkole Miejskie nr 4 , ul. Ełcka 31, 19-200 Grajewo

Tel. (86) 272 26 08

Adres strony internetowej : https.//www.pm4.grajewo.pl

Adres poczty internetowej: kontakt@pm4.grajewo.pl

Data publikacji strony internetowej: rok 2005

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności i wyłączeń  wymienionych poniżej:

– zamieszczone na stronie internetowej przedszkola filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,

– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,

– brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formie pdf,

– brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym,

– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@pm4.grajewo.pl, tel. (86) 272 26 08.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie mieści się  przy ulicy Ełckiej 31

– do budynku prowadzi główne wejście dla dzieci i rodziców, oraz dwa boczne wejścia dla pracowników przedszkola,

– przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy

– budynek jest parterowy, jednokondygnacyjny, przy głównym wejściu do budynku na schodach dostępna jest platforma dla wózków inwalidzkich,

– przy drzwiach głównych budynku zamontowany jest domofon głosowy łączący kontakt głosowy do 5 sal zajęć dydaktycznych oraz do administracji.

– łazienki nie są dostosowane dla dzieci i osób niepełnosprawnych,

– wejścia do wszystkich pomieszczeń gdzie są progi  posiadają oznakowania,

– brak miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami przedszkola poprzez e-mail, telefonicznie lub drogą listową. W budynku przedszkola preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta, który chce załatwić sprawy urzędowe. W budynku nie ma urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

Aplikacje mobilne

– Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Na terenie przedszkola nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne, brak oznaczeń w alfabecie braila.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planujemy w miarę możliwości doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( D. U. z 2019 r., poz.848) oraz z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: