oferta

Propagujemy pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

ZAPEWNIAMY:

 • opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.00 do 16.00;
 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dla której każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne;
 • warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka poprzez różnorodne, atrakcyjne formy i metody pracy z dziećmi;
 • ciepłą, serdeczną atmosferę w stosunku do każdego dziecka;
 • zajęcia i zabawy prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z programem MEN,
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i religii;
 • systematyczną realizację podstawy programowej oraz przyjętych programów wychowania przedszkolnego;
 • różnorodne formy współpracy z rodziną dziecka sprzyjające rzetelnej wymianie informacji oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych w domu i w przedszkolu;
 • doradczą i wspierającą funkcję wobec rodziny w działaniach wychowawczych oraz współdecydowania we wszystkich obszarach działalności przedszkola;
 • pełne bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu;
 • wspomaganie rozwoju dzieci poprzez tworzenie i realizowanie indywidualnych programów dostosowanych do ich możliwości.