Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie na rok szkolny 2024/2025

thumb-img

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.)

2.   Uchwała  Nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019r.

3.   Zarządzenie Nr 918/24 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 18 stycznia 2024r.

§ 1

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

§ 2

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00 – 15.00 lub ze strony internetowej placówki www.pm4grajewo.pl/category/aktualnosci
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo.

§ 3

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00 – 15.00 w okresie od 14 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024r.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4

 1. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci spełniający największą liczbę kryteriów z I-go etapu postępowania rekrutacyjnego:

I etap postępowania rekrutacyjnego.

  Kryteria przyjęć wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz.1082 z późn. zm.)
1. Wielodzietność rodziny dziecka
2. Dziecko niepełnosprawne
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I-go etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria z II-go etapu postępowania rekrutacyjnego wynikające z Uchwały Nr XIV/1519 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019r.

II etap  postępowania rekrutacyjnego:

Lp.KryteriumLiczba punktówDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1.dziecko, samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym 10oświadczenie
2.dziecko, obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym 10oświadczenie
3.dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 5oświadczenie
4.dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 5wnioski o przyjęcie dzieci
5.dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym 2oświadczenie
6dochód na osobę w rodzinie dzieckaa) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru   Wzór:   100% kwoty, o której mowa w art. 5  ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych  ________________________________= liczba pkt.
 dochód na osobę w rodzinie dziecka
oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata           rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

§ 5

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.

§ 6

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 1 marca 2024r. do 12 marca 2024r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 13 marca 2024r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 14 marca 2024r. do 22 marca 2024r. (dokument będzie można pobrać bezpośrednio w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć w przedszkolu w godz. 7.00 – 15.00)
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 26 marca 2024r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.  Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

§ 7

Procedura odwoławcza

a) do 29 marca 2024r. rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

b) Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

c) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8

Rekrutacja uzupełniająca

Jeśli po rekrutacji zasadniczej zostaną wolne miejsca, dyrektor przedszkola ogłasza nabór uzupełniający do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Dokumentację związaną z postępowaniem rekrutacyjnym można pobrać od dnia 22.04.2024r. bezpośrednio z przedszkola w godzinach od 7.00 – 15.00 lub ze strony internetowej – www.pm4grajewo.pl

TERMINY:

22.04.2024r. – 06.05.2024r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.

20.05.2024r. – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (informacja zamieszczona będzie na tablicy REKRUTACJA w naszej placówce).

21.05.2024r. – 29.05.2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia(dokument będzie można pobrać bezpośrednio w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć w przedszkolu w godz. 7.00 – 15.00).

04.06.2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja zamieszczona będzie na tablicy REKRUTACJA w naszej placówce).

Procedura odwoławcza

a) do 7 czerwca 2024r. rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

b) Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

c) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 9

 1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów,  nie będą rozpatrywane.
 2. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.

Grajewo, 08.02.2024r.