Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

thumb-img

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy

Ze względu na wzmożony problem dotyczący wszawicy w przedszkolach prosimy o przyjęcie do stosowania poniżej procedury.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W GRAJEWIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61 poz. 624 ze zm.) 

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w przedszkolu.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności:

1.      Rodzice/ prawni opiekunowie muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na  bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

2.      Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu.

3.      Pracownicy obsługi winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4.      Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposoby zapoznania z treścią procedury:

1.      Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego.

2.  Zapoznanie pracowników z treścią procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

1.      Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej- dyrektor przedszkola.

2.      Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

3.      Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

Opis procedury:

Kontrolę czystości skóry i włosów dzieci na podstawie zgody podpisanej przez rodziców/ prawnych opiekunów w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Grajewie przeprowadzają upoważnione przez Dyrektora osoby.

1.    Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną do kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci.

2.    Osoba kompetentna upoważniona przez Dyrektora przedszkola zawiadamia nauczyciela, a ten z kolei rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy oraz o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników. Monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje Dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

3.    Dyrektor wydaje zalecenie: W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wszawicy rodzice/ prawni opiekunowie dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni rozważyć możliwość pozostawienia dziecka w domu do czasu likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w przedszkolu do niezbędnego minimum.

4.    W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), Dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielą rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

5.    Osoba upoważniona przez dyrektora placówki po upływie 7- 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

6.    W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczycielka (lub osoba, którą Dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym Dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie MOPS o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka/ prawnych opiekunów oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Postanowienia końcowe

1.      Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2.      Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz rodzice.

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

 1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
 2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
 3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
 4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
 5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
 6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
 7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci
 8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań wyznaczona osoba zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).