Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie na rok szkolny 2021/2022

thumb-img

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn.zm)

2.   Uchwała  Nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r.

            3.   Zarządzenie Nr 370/21 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 stycznia 2021 r.

§ 1

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

§ 2

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który pobierany jest bezpośrednio w przedszkolu.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo.

§ 3

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 15 lutego 2021 r.  do 02 marca 2021 r.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4

 1. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci spełniający największą liczbę kryteriów z I-go etapu postępowania rekrutacyjnego:

I etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria wynikające z ustawy określone w art. 131 ust. 2 i 3  z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z póź.zm.)
1.Wielodzietność rodziny dziecka
2.Dziecko niepełnosprawne
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.
4.Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.
5.Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
6.Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.
7.Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

II etap  postępowania rekrutacyjnego

Kryteria wynikające z Uchwały Nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia  2019 r.  Wartość punktowa kryterium
1.Samotny rodzic pracujący lub uczący się w systemie dziennym19 pkt
2.Dziecko obojga rodziców pracujących19 pkt
3.Dziecko , którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego15 pkt
4.Dziecko , którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola15 pkt
5.Dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole /oddział przedszkolny jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym                    10 pkt
6.Dochód na osobę w rodzinie dziecka                     1 pkt
 • Jeżeli liczba dzieci spełniająca kryteria z I-go etapu rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria  z II-go etapu postępowania rekrutacyjnego wynikające z Uchwały Nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r.

§ 5

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie odrębnym zarządzeniem.

§ 6

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 3 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 15 marca 2021 r.  w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 16 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się 25 marca 2021 r. w siedzibie przedszkola poprzez wywieszenie imiennej listy kandydatów opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.

§ 7

Procedura odwoławcza

 1. do 26 marca 2021 r. rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

 • Rodzic/prawny opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8

 1. Wnioski o przyjęcie do przedszkola należy składać do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do budynku przedszkola.
 2. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów,  nie będą rozpatrywane.
 3. Przewodniczący komisji w uzasadnionych przypadkach może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych we wniosku i oświadczeniach dołączonych do wniosku.