Zarządzenie oraz plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w PM4 w Grajewie

thumb-img

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W GRAJEWIE

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Grajewie.

                Na podstawie art.  14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Panią Katarzynę Wołyniec do pełnienia od dnia 01.09. 2020 r. do odwołania funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Grajewie zwanym dalej Koordynatorem.

2. Do zadań Koordynatora, o którym mowa w ust. 1, należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zwanej dalej ustawą, a obejmujących w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie;

3) monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

5) publikowanie na stronie internetowej przedszkola  danych kontaktowych Koordynatora do Spraw Dostępności;

6) przygotowanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie;

7) przedstawianie dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

…………………………………………………………………………………………………..

                                                                                             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020

 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Grajewie

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.Zakres działalnościRealizujący działanieSposób realizacjiTermin
1.Powołanie koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamidyrektorZarządzenie28.08.2020 r.
2.Przygotowanie planu działaniaDyrektor/ koordynatorPrzygotowanie planu działania, podanie do publicznej wiadomości (strona internetowa przedszkola) danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Realizacja w całym okresie działania  
3.Analiza stanu obiektu Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie pod względem możliwości dostosowania  do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( wynikająca z przepisów ustawy)koordynatorOpracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiDo 30 .11.2020 r.
4.Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej , cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką.koordynatorAnaliza przekazanych uwag pod kątem dostosowania przedszkola dla osób ze szczególnymi potrzebami.Realizacja w całym okresie działania koordynatora
5.Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami .koordynatorDziałania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego.Realizacja w całym okresie działania koordynatora  
6.Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.koordynatorZapewnienie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienia wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, środków komunikacji elektronicznej.Bieżące monitorowanie
7.Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.koordynatorSporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi i opublikowanie na stronie internetowej Przedszkola oraz przekazanie raportu do Burmistrza Miasta Grajewo.Do 31 marca 2021 r.

Koordynator:    Katarzyna Wołyniec

Tel. 86-272-26-08, 510876178, mail:kontakt@pm4.grajewo.pl