Zarządzenie Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 237/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych miasta Grajewo.

§4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.grajewo.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: 7F44783B-092E-47DE-A9A4-9F4ACEF43121. Przyjęty

z up. Burmistrza Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Maciej Paweł Bednarko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 lutego 2016 r. do 02 marca 2016 r. od 21 marca 2016 r. do 23 marca 2016 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do 07 marca 2016 r. do 25 marca 2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 marca 2016 r. 19 kwietnia 2016 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 15 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r. od 19 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 marca 2016 r. 25 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. od 18 kwietnia 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do 5 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 kwietnia 2016 r. 12 maja 2016 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 11 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. od 12 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 kwietnia 2016 r. 20 maja 2016 r.