„Czyste powietrze wokół nas”

„Czyste powietrze wokół nas”

Od 1 kwietnia do 14 czerwca 2013 roku w grupach dzieci 5 i 6 letnich realizowany był Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wspólnie do programu przystąpiło 80 dzieci z grup „Słoneczka”, „Krasnoludki” i „Stokrotki”. Akcja ta jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009-2015 w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Celami szczegółowymi programu było:

– uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata;

– zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;

– wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego;

– zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;

– zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych przez nauczycielki formach zajęć. Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu uczestniczyły w spotkaniu ze strażakami dzięki czemu poznały przyczyny powstawania pożarów, miedzy innymi poprzez rzucanie niedopałków oraz zapoznały się z różnymi rodzajami dymu. Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. W trakcie ich realizacji dzieci wykonywały odpowiednie rysunki i plakaty, których celem było uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, projektowały z różnego rodzaju klocków pochłaniacze dymu papierosowego, tworzyły ogromniaste i odstraszające „Papierosiaki straszaki”, nauczyły się piosenki o bohaterze programu. Brały też udział w ćwiczeniach oddechowych i relaksacyjnych przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiających o tym, że oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących, projektowały własne znaczki mówiące o szkodliwości palenia tytoniu.

W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa. Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych. Zajęciom towarzyszyła sylweta dinozaura „Dinusia”, która pomagała dzieciom w rozwiązywaniu stawianych zadań problemowych, uczyła współdziałania w zespole i odpowiedzialności za efekt końcowy.

Anna Filipkowska PM nr 4