Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Drodzy Rodzice !
Informujemy, iż nasze przedszkole wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grajewie rozpocznie wdrażanie Krajowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”.

W ramach realizacji „Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” w roku szkolnym 2012/2013 Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczyna realizację Vedycji Krajowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Na poziomie krajowym Program został zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Został opracowany przez zespół ekspertów zajmujących się problematyką tytoniową i jest odpowiedzią na stale obniżający się wiek dzieci eksperymentujących z tytoniem oraz powszechność biernej inhalacji jego dymu od momentu poczęcia.

Program jest skierowany do najstarszych grup przedszkolaków – 5 – 6 latków, ich rodziców i opiekunów. Składa się z zajęć, które są skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonują odpowiednie rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. W wyniku tych zajęć dzieci mogą usystematyzować swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, zastanowić się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdychanie dymu z papierosa.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:
1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają
w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń
Zajęcia pobudzają ciekawość życiową dzieci i systematyzują ich wiedzę na temat szkodliwości palenia, dzieci uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych i szkodliwych. Wprowadzenia wychowania antynikotynowego, jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych.

METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:

1. Realizowane treści są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności i potrzeb dziecka.
2. Zajęcia mają charakter warsztatowy, gdyż ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.
3. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi:
— umożliwiającymi wchodzenie w rolę,
— kształtującymi umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania
problemów,
— kształtującymi umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów i symboli
4. Działania koncentrują się na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów.

PROFILAKTYKA ANTYTYTONIOWA
O istotnej potrzebie edukacji dzieci nt. szkodliwości używki świadczą wyniki prowadzonych badań: – w Polsce codziennie zaczyna palić pół tysiąca dzieci,
– rocznie palenia próbuje około 180 tys. nieletnich,
– do ukończenia 11 r.ż. ⅓ dzieci ma już za sobą eksperymentowanie z paleniem,
– wśród piętnastolatków ¼ pali regularnie,
– dzieci w Polsce wypalają rocznie 3 – 4 mld papierosów,
– 4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych,
– w 67% gospodarstw domowych dzieci narażone są na dym tytoniowy.

Realizacja programu gwarantuje wszechstronne podejście do profilaktyki antytytoniowej – wpływa nie tylko na dziecko, ale także na jego rodzinę oraz personel przedszkola, czyli osoby z którymi przedszkolak spędza najwięcej czasu i które na tym etapie życia są dla niego autorytetem. Istotnym elementem interwencji jest nacisk na znajomość, umiejętność werbalizowania
i egzekwowania swoich praw przez dzieci, w tym prawa do zdrowia czy ochrony przed przemocą (np. wymuszonym biernym paleniem), dlatego po raz pierwszy patronat nad działaniami PIS objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponieważ palą koledzy, starsze rodzeństwo, rodzice – przykład jest zaraźliwy – również ten zły. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:
• zmniejszoną gotowość szkolną,
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
• zaburzenia zachowania dziecka,
• zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
• zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu;
Dorośli nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby związane z nałogiem tytoniowym.
Z badań wynika, że w Polsce ponad 4 mln dzieci w wieku od 0- 14 lat wzrasta w „atmosferze biernego palenia”. Dzieci te trzy i pół razy częściej zapadają na choroby układu oddechowego. Bierne palenie wpływa na młody organizm wielokierunkowo i w sposób złożony.
Bierny palacz wdycha zalegający w pomieszczeniu dym, jego strumień boczny, w którym stężenie substancji rakotwórczych jest 50 razy większe niż w strumieniu głównym. Tak, więc biernie palenie może być bardziej niebezpieczne od czynnego. Walce z biernym paleniem nie sprzyjają nieprawidłowe wzorce zachowań społecznych, rzadko jest, bowiem ono postrzegane w kategoriach zagrożenia. Palenie przy dzieciach jest prawie normą. Walka z nałogiem palenia papierosów jest bardzo trudna, trzeba, więc uczynić wszystko, co możliwe, aby przez odpowiednią profilaktykę ustrzec przed nim dzieci. Do podstawowych metod wychowania przeciw tytoniowego należy dawanie właściwego przykładu, który działa na wszystkie strony psychiki dziecka, w celu skłonienia go do chęci upodobnienia się do osoby niepalącej. Widzimy, więc jak ważną i potrzebną jest edukacja antynikotynowa od najmłodszych lat.

Warto podkreślić, że program antynikotynowy nie jest wymierzony przeciwko rodzicom, którzy są palaczami, lecz ma za zadanie zwrócić ich uwagę na zjawisko biernego palenia, na dzieci, dla których bierne palenie oznacza m.in. zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zmniejszoną gotowość szkolną, mniejszą odporność na infekcje itp.
Nie chodzi o to, by wytworzyć w dzieciach obrazu rodzica-palacza jako złego człowieka, lecz by uświadomić im, iż sama czynność palenia papierosów przez palacza powoduje zagrożenie zdrowia własnego i innych osób, które wdychają dym tytoniowy.

O CZYM RODZCE PAMIĘTAĆ POWINNI
Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

Dlatego pamiętajcie, aby:
• pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,,
• spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!
• umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
• rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy,
• ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
• prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym środkiem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
• pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną.
• zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.