Psycholog zaprasza

thumb-img

Szanowni Rodzice!

Zapraszam do kontaktu i współpracy z psychologiem przedszkolnym.

Od września, przy współpracy z nauczycielami i przedszkolnymi specjalistami, wspieram dzieci w zakresie ich rozwoju, dobrostanu psychofizycznego, bezpieczeństwa emocjonalnego, relacji z rówieśnikami, udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do indywidualnie rozpoznanych potrzeb i możliwości. To są aktualne priorytety mojej pracy w roku szkolnym 2022/2023.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z obowiązującym rozporządzeniem, którego zapisy przekładają się na pracę psychologa przedszkolnego, wyznaczają standardy zadań podejmowanych przez psychologa.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych gdzie w § 3 wymienione są zajęcia i czynności  jakie psycholog winien realizować w ramach zadań związanych z:

  1. prowadzeniem badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
  2. udzielaniem dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  3. podejmowaniem działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego;
  4.  minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
    w tym prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Rok szkolny 2022/2023

psycholog Monika Bartnikiewicz

zaprasza

Poniedziałki: 9:20-11:50

Wtorki: 10:20-11:50

Piątki: 12:00-16:00

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z konsultacji, porady psychologicznej proszę
o kontakt osobisty w powyższych terminach bądź mailowy: psycholog.grajewo@gmail.com