UWAGA !!! W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY !!!

thumb-img

W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z dnia 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567).

Informujemy, że przedszkole będzie pełniło tylko funkcję opiekuńczą.

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dla dzieci w dalszym ciągu odbywać się będą w trybie zdalnym.

Ponadto informujemy, że:

  1. sale przedszkolne będą odpowiednio przystosowane do pracy w czasie epidemii koronawirusa. Na salach nie będzie wykładzin, a ilość zabawek będzie ograniczona do minimum.
  2. Dziecko nie może wnosić na salę żadnych przedmiotów- zabawek, jedzenia, picia, itp.
  3. Rodzice i opiekunowie prawni do przedszkola wchodzą w maseczkach i rękawiczkach.
  4. Natomiast dzieci od 4-ego roku życia w maseczkach.
  5. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.00 tylko przez ZDROWYCH rodziców lub opiekunów prawnych, a odbierane od godziny 14.00. Między godziną 8:00 a 14.00 przedszkole będzie zamknięte.
  6. Do przedszkola uczęszczają WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub inną: katar, kaszel, temperatura, wysypka, biegunka, wymioty, alergie wziewne i pokarmowe i inne.
  7. Ponadto, nie wolno przyprowadzać dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie i izolacji w warunkach domowych. Dziecko musi być SAMODZIELNE (samodzielnie spożywać posiłki, samodzielnie korzystać z toalety, samodzielnie myć ręce i rozumieć potrzebę częstego mycia rąk, samodzielnie ubierać się i rozbierać, samodzielnie wchodzić na salę).
  8. Nauczyciel nie może mieć bezpośredniego kontaktu z dzieckiem (odbierania z rąk rodzica, brania za rękę lub innej formy dotyku). Obowiązuje ich dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.
  9. Przypominamy, że przedszkole pełni funkcję opiekuńczą TYLKO dla rodziców obojga pracujących lub powracających do pracy. Nie dotyczy to rodziców, którzy nie pracują, pracują zdalnie lub korzystają ze świadczenia opiekuńczego. Apelujemy o podjęcie rozsądnej decyzji, bez narażenia zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich.