KOMUNIKAT

Od 6 maja 2020r. otwieramy przedszkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
– W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw        produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

– Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.


       Jednocześnie prosimy o jak najszybsze zadeklarowanie obecności dziecka w przedszkolu do poniedziałku do godz. 10:00  telefon kontaktowy  86 272 2608


Prosimy o zapoznanie się i obowiązkowe wypełnienie oświadczenia i informacji oraz dostarczenie do przedszkola w dniu przyjścia dziecka do placówki.

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej bądź w przedszkolu.

INFORMACJA  OBOWIĄZKOWA DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ SKORZYSTAĆ Z OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

W GRAJEWIE OD DNIA 06.05.2020r.

Imię i Nazwisko  dziecka  ……………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Rodzica …………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu …………………………………………………………………………………………….

O Tak

O Nie

  • Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko miało kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?

O Tak

O Nie

O Tak

O Nie

  • Czy dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?

O Tak

O Nie

  • Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy)?

O Tak

O Nie

  • Czy w ostatnich dwóch tygodniach występowały w/w objawy u dziecka lub kogoś                                                 z domowników?

O Tak

O Nie

        Oświadczam, że w przypadku zmian, o których jest mowa w informacji zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej informacji są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

……………………….                                                       …………………………………….…

                (Data)                                                                                          (Czytelny podpis Rodzica składającego informację)

Oświadczenie

Ja,  niżej podpisana/y oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID – 19  i ponoszę odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem  mojego dziecka : …………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

do przedszkola od dnia……………………2020 r.

…………………………………………………………..

( Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna dziecka)

Pliki do pobrania: