ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA

Zarządzenie Nr 180/20
Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych miasta Grajewo.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.grajewo.pl/   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 180/20
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. od 8 kwietnia 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. .
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r. od 24 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13 marca 2020 r. 6 maja 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. od 7 maja 2020 r.  do 14 maja 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 marca 2020 r. 18 maja 2020 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 180/20
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas I szkół podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. od 8 kwietnia 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r. od 24 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13 marca 2020 r. 6 maja 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. od 7 maja 2020 r.  do 14 maja 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 marca 2020 r. 18 maja 2