Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

thumb-img

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA!

Od 13 marca 2017r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci w wieku 3-6 lat na nowy rok szkolny 2017/2018.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 31 marca 2017r. w kancelarii przedszkola.

Natomiast deklaracje o kontynuowaniu wychowania w tym samym przedszkolu należy składać w terminie 6-12 marca.

Zapraszamy

 

ZARZĄDZENIE NR 394/17 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych miasta Grajewo.

§ 4.  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.grajewo.pl/   oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grajewo

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski