Ogłoszenie

thumb-img

Drodzy Rodzice

„Nauka poprzez zabawę – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”

Pod taką nazwą przez okres najbliższych miesięcy będzie realizowany w naszym przedszkolu projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych 427 dzieci w wieku przedszkolnym, przyjętych do Przedszkoli Miejskich w Grajewie na rok szkolny 2016/2017 poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 6 o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych został przygotowany przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Grajewo we współpracy z dyrektorami poszczególnych przedszkoli w Grajewie i złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego pod koniec grudnia 2015 r. Przeszedł on pozytywnie zarówno ocenę formalną jak
i merytoryczną i otrzymał dofinansowanie. Dnia 30 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego                   o dofinansowanie ww. projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu to 137.156,25 zł z czego 116.156,25 zł to kwota dofinansowania. Wkład własny wnioskodawcy to 21.000,00 zł, czyli środki jakie na realizację projektu przekaże Miasto Grajewo.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej tj. Deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie oraz Oświadczenia jednego z rodziców/opiekunów prawnych o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wywieszony został na tablicach informacyjnych w przedszkolu.

Celem dodatkowych zajęć z języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Grajewie, realizowanych w okresie od stycznia do listopada 2017 r., będzie uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie z tym językiem. Poziom zajęć będzie indywidualnie dostosowany do każdej gr. wiekowej, a nauka odbywać się będzie poprzez zabawę. Praca z najmłodszą gr. wiekową nastawiona będzie przede wszystkim na rozumienie języka mówionego. Dzieci będą się uczyć podst. nazw obiektów i czynności, które otaczają je na co dzień. Dzieci w wieku 4 lat już w miarę swobodnie posługują się językiem, więc w tej gr. wiekowej wprowadzone zostaną różne zadania na ćwiczenie mówienia. Nauka słów będzie poszerzana o dodatkowe słówka i tematy. Najstarsza gr. to dzieci, z którymi można już rozwijać umiejętność czytania oraz kopiowania prostych słów i zdań. Na zajęciach będzie wykorzystywana metoda globalnego czytania, zwracając uwagę na budowę słów, poprzez różnego typu zadania pisemne z zakreślaniem, kopiowaniem, pokazywaniem. Podczas zajęć wszystkie gr. wiekowe będą korzystać z zakupionych pomocy dydaktycznych.

Zarówno dziewczynki jak i chłopcy będą mogli uczestniczyć w równym stopniu w zajęciach jak również w równym stopniu będą mieli możliwość dostępu do zakupionych pomocy dydaktycznych.

 

Zajęcia z języka angielskiego przeprowadzane będą 2 razy w tygodniu,w grupach z podziałem dzieci ze względu na wiek:

  • 6 latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.

Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.).

  • 5-latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.

Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.).

  • 5-4-latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.

Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.)

  • 4-latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.

Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.)

  • 3 latki – 25 os. podzielonych na 2 gr. każda po 30 min. 2 razy w tygodniu.

Łącznie:120 min/tydz. (2 godz.)

We wszystkich grupach przeprowadzonych będzie 10 godz./tydzień (20 zajęć/30 min./tydzień).

Łącznie 270 godzin zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach między 13.00-16.00, tj. w godzinach otwarcia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie, lecz poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tzn. poza godz. 8.00 -13.00.

Istotną częścią pracy prowadzącego zajęcia z języka angielskiego będzie monitorowanie postępów dzieci. Systematyczne rejestrowanie postępów dziecka pozwoli prowadzącemu obserwować zarówno efekty ściśle językowe (liczba zapamiętywanych słów i zwrotów, wymowa itp.) jak i elementy pozajęzykowe (umiejętność słuchania i wykonywania poleceń, pracy w parach i w grupach itd.). Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie do opracowania:

  • ARKUSZU OCENY UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA – karty obserwacji umiejętności dziecka zawierającej imię i nazwisko dziecka, badane umiejętności oraz stopień opanowania wskazanych umiejętności wraz z INFORMACJĄ PODSUMOWUJĄCĄ EFEKTY UDZIAŁU DZIECI W ZAJĘCIACH.

Arkusz oceny umiejętności dziecka będzie zastosowany przez prowadzącego na rozpoczęciu zajęć, w czerwcu 2017 r. (przed przerwą wakacyjną) oraz na końcu realizacji zajęć z języka angielskiego w danej grupie wiekowej.

Informacja podsumowująca efekty udziału dzieci w zajęciach w danej grupie wiekowej zostanie sporządzana przez prowadzącego co kwartał w okresie realizacji zajęć.

  • OCENY OPISOWEJ DZIECKA, ujmując w niej wszystkie istotne osiągnięcia każdego dziecka, biorącego udział w zajęciach, przekazując rodzicom wskazówki, jak mogą oni wspierać swoje dzieci w nauce języka angielskiego.

Ocena opisowa każdego dziecka będzie sporządzona przez prowadzącego w czerwcu 2017 r. (przed przerwą wakacyjną) oraz na końcu realizacji zajęć z języka angielskiego w danej grupie wiekowej.

  • INFORMACJI O TYM CO DZIAŁO SIĘ NA ZAJĘCIACH, JAKA BYŁA TEMATYKA ZAJĘĆ.

Informacja będzie sporządzana co miesiąc w formie papierowej przez prowadzącego zajęcia celem poinformowania rodziców o tym co działo się na zajęciach. Będzie ona zamieszczana na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.